AARTI MAA AMBE JI KI

HOME PAGE>>ARTICLES PAGE>>NAVRATRI WALLPAPERJai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Tumako Nisidina Dhyawata,Hari Brahma Shivari||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Manga Sindura Virajata,Tiko Mrigamada Ko|
Ujjavala Se Dou Naina,Chandravadana Niko||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Kanaka Samana Kalewara,Raktambara Rajai|
Raktapushpa Gala Mala,Kanthana Para Sajai||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Kehari Vahana Rajata,Khadga Khapparadhari|
Sura-Nara-Muni-Jana Sevata,Tinake Dukhahari||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Kanana Kundala Shobhita,Nasagre Moti|
Kotika Chandra Diwakara,Sama Rajata Jyoti||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Shumbha-Nishumbha Bidare,Mahishasura Ghati|
Dhumra Vilochana Naina,Nishidina Madamati||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Chanda-Munda Sanhare,Shonita Bija Hare|
Madhu-Kaitabha Dou Mare,Sura Bhayahina Kare||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Brahmani Rudrani Tuma Kamala Rani|
Agama-Nigama-Bakhani,Tuma Shiva Patarani||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Chausatha Yogini Mangala Gavata,Nritya Karata Bhairun|
Bajata Tala Mridanga,Aru Bajata Damaru||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Tuma Hi Jaga Ki Mata,Tuma Hi Ho Bharata|
Bhaktana Ki Dukha Harata,Sukha Sampatti Karata||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Bhuja Chara Ati Shobhita,Vara-Mudra Dhari|
Manavanchhita Phala Pavata,Sevata Nara-Nari||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Kanchana Thala Virajata,Agara Kapura Bati|
Shrimalaketu Mein Rajata,Koti Ratana Jyoti||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Shri Ambeji Ki Aarti,Jo Koi Nara Gavai|
Kahata Shivananda Swami,Sukha Sampatti Pavai||
Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|