AARTI MAA AMBE JI KI

HOME PAGE>>ARTICLES PAGE>>NAVRATRI WALLPAPERJai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|
Tumako Nisidina Dhyawata,Hari Brahma Shivari||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Manga Sindura Virajata,Tiko Mrigamada Ko|
Ujjavala Se Dou Naina,Chandravadana Niko||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Kanaka Samana Kalewara,Raktambara Rajai|
Raktapushpa Gala Mala,Kanthana Para Sajai||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Kehari Vahana Rajata,Khadga Khapparadhari|
Sura-Nara-Muni-Jana Sevata,Tinake Dukhahari||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Kanana Kundala Shobhita,Nasagre Moti|
Kotika Chandra Diwakara,Sama Rajata Jyoti||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Shumbha-Nishumbha Bidare,Mahishasura Ghati|
Dhumra Vilochana Naina,Nishidina Madamati||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Chanda-Munda Sanhare,Shonita Bija Hare|
Madhu-Kaitabha Dou Mare,Sura Bhayahina Kare||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Brahmani Rudrani Tuma Kamala Rani|
Agama-Nigama-Bakhani,Tuma Shiva Patarani||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Chausatha Yogini Mangala Gavata,Nritya Karata Bhairun|
Bajata Tala Mridanga,Aru Bajata Damaru||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Tuma Hi Jaga Ki Mata,Tuma Hi Ho Bharata|
Bhaktana Ki Dukha Harata,Sukha Sampatti Karata||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Bhuja Chara Ati Shobhita,Vara-Mudra Dhari|
Manavanchhita Phala Pavata,Sevata Nara-Nari||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Kanchana Thala Virajata,Agara Kapura Bati|
Shrimalaketu Mein Rajata,Koti Ratana Jyoti||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|

Shri Ambeji Ki Aarti,Jo Koi Nara Gavai|
Kahata Shivananda Swami,Sukha Sampatti Pavai||

Jai Ambe Gauri,Maiya Jai Shyama Gauri|